Bella Girl nyereményjáték

Facebook nyereményjáték szabályzat

Jelen feltételek szabályozzák az Igaz Női Értékekért Alapítvány. (Székhely: 1202 Budapest, Klapka utca 104. Fszt.1, a továbbiakban: a „Szervező”) által a https://www.facebook.com/bellagirlmagazin oldalon keresztül kezelt és lebonyolított promóciókat, játékokat, illetve sorsolásokat. A feltételek nem vonatkoznak olyan promóciókra, játékokra, amelyeket egy Facebook applikációval vagy egy adatbeviteli űrlappal kezelünk és működtetünk.

  1. Részvételi feltételek

A Játékos a játékban való részvételével egyidejűleg visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Játékban részt kíván venni, jelen Játékszabályzatot pedig teljes körűen megismerte, az ebben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, és ennek tényét írásban jelzi a Szervezőnek, a Játékban nem vehet részt. A Játék semmilyen módon nem kapcsolódik a Játékszabályzatban említett közösségi hálóhoz, illetve azt nem szponzorálja vagy reklámozza.

 

  1. Játék időtartama: 2019.11.01- 11.11.

 

  1. Részvételi feltételek

A Szervező által szervezett nyereményjátékban (Játék) a Szervező dolgozóin és ezek közvetlen hozzátartozóin kívül részt vehet minden 14. életévét betöltött magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy (továbbiakban Játékos). A Játékban résztvevők elfogadják a részvételi feltételeket és azokat magukra nézve kötelezőnek tekintik.

 

  1. Nyeremények

1 darab Bella Girl Magazin éves előfizetés, házhoz szállítással, belföldi címre.

 

  1. A nyereményjáték menete

A Szervező facebook oldalán kihirdetett játékra a helyes megfejtéseket a poszt megjelenésétől van lehetőség leadni. A játék végéig, 2023. augusztus 1.. 24:00 óráig leadott válaszok érvényesek, az ezt követően beérkezett válaszokat a Szervező érvénytelennek tekinti, a Játékba nem vonja bele, a sorsoláson részt nem vehetnek. A győztest az erre a célra készített online facebook nyereményjáték sorsoló programmal – socialwinner.besocial.hu –választja ki a Szervező augusztus 5-én.

 

  1. Rendelkezések

A Játékos kizárólag abban az esetben nyerheti meg a nyereményt, ha a Bella Girl Magazin oldalon meghirdetett játék alatt kommentben leírja a válaszát, és minden meghatározott szabálynak megfelelt.

A nyertes az értesítést követő 3 munkanapon belül köteles a Lebonyolítóval felvenni a kapcsolatot adategyeztetés céljából. Amennyiben a nyertes a Lebonyolító megkeresésére 3 napon belül nem reagál, a Játékból kizárásra kerül, és helyére pótnyertest hirdetünk.

A nyereményeket az értesítést követő 30 napon belül postai és/vagy futárpostai küldeményben juttatjuk el a nyertesnek az általa, az adategyeztetéskor megadott névre és címre.

 

  1. Egyéb költségek

A nyereménnyel kapcsolatosan semmiféle egyéb költség nem terheli a nyertest.

 

  1. Vegyes rendelkezések

8.1. A Nyereményjátékban való részvétel a jelen általános Játékszabályzat kifejezett tudomásulvételét és visszavonhatatlan elfogadását jelenti.

8.2. A Szervező fenntartja a jogot – de nem kötelezi magát -, hogy a Nyeremény(ek)et nyilvános program keretében adja át a Nyerteseknek, továbbá nyilvánosságra hozza, vagy más módon ismertesse a Nyertesek nevét és fényképét a médiában, valamint más promóciós- és reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videó anyagokban.

8.3. A Szervező bármely, az adott Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező a Nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a Játékosoknak a Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.

8.4. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen általános Játékszabályzatot, vagy magát a Nyereményjátékokat előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja vagy módosítsa. A Szervező a Nyereményjátékokkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a Facebook oldalain, illetve a jelen szabályzatban megjelölt weboldalakon teszi közzé. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

8.5. A Facebook, Instagram mentesül mindenfajta felelősség alól a Játékosok és a Szervező felé a Nyereményjátékot illetően. A Nyereményjátékot a Facebook, Instagram nem támogatja, nem szervezi és nem bonyolítja le, vele semmilyen módon nem áll kapcsolatban.

8.6. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjátékok időtartama alatt a kiírásban szereplő Facebook, Instagram illetve weboldalak bármelyike technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékok technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

8.7 A Nyeremény(ek) másra át nem ruházhatóak, és pénzre nem válthatóak.

 

  1. A Nyereményjátékból való kizárások

9.1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékokból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki a.) a Nyereményjátékok menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni; és/vagy b.) más Játékos regisztrációs adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg. Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásban meghatározott eseteket saját döntési jogkörében bírálja el.

9.2. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékokra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

 

  1. Személyes adatok kezelése

10.1. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amely a Nyereményjáték során tudomására jut, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein.

10.2. A Játékos a Nyereményjátékra való jelentkezésével egyidejűleg elfogadja a jelen Játékszabályzat teljes tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező a Játék során a célnak megfelelően, valamint a Játék lebonyolítása érdekében a szükséges mértékben kezelje.

10.3. A Nyertes a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nevét és lakóhelye településének nevét a Szervező a sorsolás folyamán és azt 2023.09.07-ét követően nyilvánosságra hozza, illetve hogy a Nyeremény átadásához, a Nyereményhez kapcsolódó kifizetések és egyéb közterhek rendezéséhez szükséges további adatait a hatályos jogszabályokban foglalt kötelezettségének teljesítéséhez szükséges ideig és mértékben kezelje.

10.4. A Játékos a Játékszabályzatban foglalt adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Nyereményjáték időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Nyereményjátékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely a jelen Játékszabályzatban foglalt vállalásával ellentétes.

10.5. A Játékos a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szervező az e-mail címére promóciós jelleggel információkat, DM leveleket küldjön a Szervező szolgáltatásaival kapcsolatban. A Játékos a helyes megfejtés beküldésekor, illetve a későbbiek folyamán bármikor megtilthatja a reklám, promóciós jellegű megkeresések küldését, a hírlevélről leiratkozhat.

10.6. A Játékosok személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. A Szervező a Játékosok adatait az egyes Nyereményjátékokban kiosztásra kerülő Nyeremény átadásától számított 2. hónap végéig kezeli.

10.7. Amennyiben a Nyereményjátékban való részvétel egyik feltétele szellemi termék vagy tudás, például kép készítése és feltöltés, úgy azt a Nyereményjáték Szervezője a későbbiekben marketing célokra mindennemű ellenszolgáltatás vagy pénzbeli összeg megtérítése nélkül felhasználhatja.

10.8. A Nyereményjáték során a Játékosok által beküldött, feltöltött, vagy átadott szellemi termékek eredetiségéért minden esetben a Játékos felelős.

 

Budapest, 2023.06.01.